Fjernaflæselige 

NYT – Brug E|Forsyning til nemt og enkelt overblik over dit vandforbrug

Nu kan du via E|Forsyning (hjemmeside og app) få et enkelt og grafisk overblik over dit forbrug. Du kan ligeledes se dine årsopgørelser og budgetter.

På E|Forsyning kan du tilmelde forbrugsalarmer ved at taste din mailadresse ind og trykke tilmeld under menuen Forbrugsalarmer. Den er sat til automatisk at sende en mail, hvis forbruget overstiges med 100 % i forhold til forventet forbrug. Dette kan ændres ved at sætte en brugerdefineret værdi.

Fjernaflæselige vandmålere

Støvring Vandværk benytter sig af elektroniske, fjernaflæselige vandmålere. Der er således ikke længere behov for at aflæse og indberette målerstanden årligt. Link til betjeningsvejledning for til nye målere.

Montage og adgang til vandmålere

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for, at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og kontrollere vandmåleren.

Udskiftning af målere

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for disse mål.
Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt.

Udlevering af vandmålere

Udlevering sker ved direkte henvendelse til Støvring VVS på firmaadressen Merkurvej 4, 9530 Støvring, hverdage mellem 8:00 og 12:00, tlf. 9837 1004. I ferietid skal afhentning af vandmålere aftales med Støvring VVS først.

I forbindelse med udlevering af målere udleveres der også målererklæringer, der skal afleveres til Støvring VVS igen i udfyldt stand efter installation og plombering af vandmåleren hos forbrugeren.

Aflæsning af vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt. Med de nye, fjernaflæselige vandmålere foretager vandværket selv aflæsningen, og du skal derfor ikke længere selv aflæse og indberette målerstanden – kun i forbindelse med flytning.

Det er dog altid en god ide fortsat løbende at holde øje med vandmåleren for at opdage stigende vandforbrug, der evt. kan skyldes utætheder i ejendommens vandinstallation.

Vandmåleren er typisk placeret nederst i et teknikskab og enkelte i en udendørs målerbrønd.

Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør der tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på private ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Ansvarsforhold generelt

Herunder kan du se, hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder.

Alle anlæg og komponenter uden for skellet er vandværkets ansvar, mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar. Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar. Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.