Vandkvalitet

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør, som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet, og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til, at spor af disse miljøfremmede stoffer til tider kan spores i grundvandet.

 

Vandkvalitet fra Støvring Vandværk

Jævnfør Drikkevandsbekendtgørelsens §29 stk. 6 og 7 redegøres der i det følgende om vandkvaliteten ud fra relevante parametre samt eventuelle overskridelser.

 

Hårdhed

Vandet er generelt middelhårdt og ligger mellem 10-11 dH. Vandet i Sørup er dog lidt blødere, mellem 8-9 dH.

Jern og mangan

Koncentrationen af jern i vandet ligger stabilt omkring 0,01 mg/L, grænseværdien er 0,200 mg/L.
Mangankoncentrationen ligger typisk omkring 0,001 mg/L mod en grænseværdi på 0,050 mg/L.

Mikrobiologi

Coliforme bakterier: Under 1 pr. 100 mL, hvilket svarer til både grænseværdi og detektionsgrænse.

E.coli: Under 1 pr. 100 mL, hvilket svarer til både grænseværdi og detektionsgrænse.

Enterokokker: Under 1 pr. 100 mL, hvilket svarer til både grænseværdi og detektionsgrænse.

Kimtal 22 grader: Under 20 pr. mL mod en grænseværdi på 200 pr. mL.

Nitrat

Generelt ligger nitratkoncentrationen i drikkevandet til forbrugerne mellem 15-25 mg/L mod en grænseværdi på 50 mg/L.
Vandet fra boringen i Sørup er dog helt fri for nitrat (under detektionsgrænsen).

Aggressivt kuldioxid

Kuldioxid er en svag syre, som tilføres grundvandet naturligt med nedbøren. Når der ikke er tilstrækkelig kalk i jorden til at neutralisere kuldioxiden, vil den blive tilført grundvandet som aggressivt kuldioxid. Stoffet skal fjernes ved vandbehandling, da det ellers kan skade ledningsnettet, hvis dette består af stålledninger.
I råvandet fra boringerne på Hæsumvej er der påvist periodisk tilstedeværelse af aggressivt kuldioxid, der således skal fjernes på vandværket. I 2019 har der været 2 overskridelser af koncentrationen af aggressivt kuldioxid i drikkevandet målt ved afgang vandværk, 3 mg/L mod grænseværdien på 2 mg/L. Støvring Vandværk er i dialog med Rebild Kommune herom for fastlæggelse af en passende handlingsplan.
Det er vigtigt at understrege, at aggressivt kuldioxid ikke i sig selv er sundhedsskadeligt, men at det kan nedsætte levetiden for stålledninger pga. korrosion (rust). Støvring Vandværk har dog næsten udfaset alle stålledninger rundt omkring i byen.

 

Opdateret d. 21.12.2019 /HJS

Vandanalyser

Støvring Vandværk har i alt 9 aktive indvindingsboringer placeret i og udenfor Støvring, hvorfra der kan indvindes vand. Vandværket indvinder årligt over 450.000 m3 vand.

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter bestemmelserne i Drikkevandsbekendtgørelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Der udføres kontrol for overensstemelse med følgende parametre:

– Drikkevandets hovedbestanddele
– Uorganiske sporstoffer
– Organiske mikroforureningerMikrobiologiske parametre
– Pesticider og nedbrydningsprodukter

Støvring Vandværk har i 2017 udtaget prøver af drikkevandet til forbrugerne for analyse af de omdiskuterede pesticidnedbrydningsprodukt Desphenyl-Chloridazon. Prøvernes resultater viste, at et eventuelt indhold ligger under detektionsgrænsen på 0,01 mikrogram/L.

Tilsvarende har Støvring Vandværk i 2019 udtaget prøver af drikkevandet for analyse af det omdiskuterede pesticidnedbrydningsprodukt Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTAS). Analyserne af råvandet fra boringerne i Buderupholm viste koncentrationer lige under (hhv. 0,005 og 0,009) den midlertidigt fastsatte grænseværdi på 0,01 mikrogram/L. Sidenhen har myndighederne fastslået, at stoffet ikke er sundhedsskadeligt, og har hævet grænseværdien til det normale niveau 0,1 mikrogram/L.

Støvring Vandværk analyserer nu fremadrettet for disse to nedbrydningsprodukter.

Private vandanalyser
Ønsker I som forbrugere at få foretaget en analyse af jeres drikkevand, kan I rette henvendelse til Støvring Vandværk. Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.

Seneste kvalitetskontrol

Resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket offentliggøres, ligeså snart de foreligger.
“Støvring Syd” er vand udpumpet fra værket ved Hjedsbækvej, som oppumpes henholdsvis fra Buderupholm og Støvring Hede.
“Støvring Nord” er vand udpumpet fra værket ved Ledvogtervej.

Såfremt du har spørgsmål til resultaterne, er du altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Her kan du hente vandværkets analyseresultater fra AnalyTech:

http://analytech-online.dk

På nedenstående link kan hentes en standardvejledning: sådan læses en vandanalyse.

Her er der et link til Jupiters database, hvor man kan søge både på vandværk og boringer: Jupiters database